top of page
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Pedicure Op en top voet Overasselt


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Op en top voet en een klant waarop Op en top voet deze voorwaarden  van toepassing heeft verklaard.


2. Afspraken
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Op en top voet te melden.
Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Op en top voet € 10,00 voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen.
Indien de klant meer dan vijf minuten later komt, mag Op en top voet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen.
Op en top voet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk , en uiterlijk 24 uur voor de behandeling afmelden.
Mocht het om overmacht gaan dan, hoeven beide partijen zich hier niet aan te houden.


3. Betaling
Op en top voet vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Op en top voet vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventueel producten contant of via factuur te voldoen. 


4. Persoonsgegevens en Privacy
Alle persoonlijke gegevens die Op en top voet van u noteert worden opgeslagen en zeer vertrouwelijk behandelt. Op en top voet zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.


6. Geheimhouding
Op en top voet is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de client heeft medegedeeld tijdens de behandeling.


7. Aansprakelijkheid
Op en top voet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Op en top voet is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relavante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Op en top voet is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.


9. Beschadiging en Diefstal
Op en top voet heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de client meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Op en top voet meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten
Op en top voet zal samen met de klant haar best doen om u klachten samen te bespreken en hiermee aan de slag te gaan. Mochten beide partijen het niet eens zijn  dan is Op en top voet aan gesloten bij Provoet, welke daardoor automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie. Hierbij biedt Op en top voet u als klant een eerlijk en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509LP Den Haag.


11. Behoorlijk gedrag
De klant dient zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Op en top voet het recht de klant de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

bottom of page