top of page

Beroepscompetenties

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de competenties en vervolgens de diverse succescriteria waarbij ik als medisch pedicure over moet beschikken om de verschillende kerntaken uit te kunnen voeren.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze afspraken en voetbehandelingen voor te bereiden, zodat de voetbehandeling volgens kwaliteitseisen kan worden uitgevoerd.

 1. Zorgt dat de praktijkruimte hygiënisch, netjes opgeruimd en warm is;

 2. Legt gereinigde en gedesinfecteerde instrumenten, materialen en middelen op praktische wijze klaar.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze een voetonderzoek uit te voeren, zodat alle relevante gegevens zijn verzameld en een passende voetbehandeling uitgevoerd kan worden.

 1. Neemt de digitale cliëntenkaart goed door, let speciaal op (eerder gesignaleerde) bijzonderheden en neemt een anamnese af, vraag gericht door;

 2. Reinigt, desinfecteert en inspecteert de voeten nauwkeurig, let specifiek op o.a. kleur, temperatuur, huidstructuur, doorbloeding en vorm;

 3. Signaleert indicaties, potentiele risico’s en contra-indicaties en interpreteert ze op de juiste wijze;

 4. Stelt zich verantwoordelijk op: houdt rekening met de grenzen van het eigen vak, verwijst de cliënt indien nodig door naar andere disciplines;

 5. Brengt de voet in kaart, geeft bijvoorbeeld op de voettekeningen aan op welke plekken eeltvorming, likdoorns, etc. te zien zijn, maakt en interpreteert blauwdrukken en maakt eventueel foto’s;

 6. Informeert de cliënt in begrijpelijke taal over indicaties en contra-indicaties, bespreekt de mogelijke behandeling.

50086274_278763286149015_752597627400355840_n.jpg

Of bel

024 761 04 52

Voordelen

WiFi icon.jpeg

Gratis WiFi

Auto icon.jpeg

Gratis parkeren

Spraak bubbel icon.png

Persoonlijk advies

Kennis hoed icon.png

Brede kennis en ervaring

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze een screening en gericht voetonderzoek van de (potentiele) risicovoet uit te voeren om drukplekken en gevoeligheid te achterhalen en de juiste behandeling vast te kunnen stellen.

 • Met betrekking tot de screening zijn de volgende succescriteria van toepassing:

  1. Voert nauwkeurig een visuele inspectie uit, let speciaal op de stand van de voet, wondjes, kleur, drukplekken, etc.;

  2. Controleert op de juiste wijze het oppervlakte- en dieptegevoel van de voet met bijvoorbeeld een monofilament en/of stemvork;

  3. Test de beweeglijkheid van de gewrichten en voert de limited joint mobility uit;

  4. Controleert de temperatuur van de voet, stelt eventueel verschil tussen beide voeten en/of onderbenen vast;

  5. Palpeert de pulsaties van de voetslagaders;

  6. Noteert relevante gegevens nauwkeurig;

  7. Voert periodiek screening uit en signaleert eventuele verschillen ten opzichte van eerdere screening.

   

 • Met betrekking tot een gericht voetenonderzoek zijn de volgende succescriteria van toepassing:

  1. Controleert afwikkeling van de voet met, en indien mogelijk, zonder schoen;

  2. Inspecteert en onderzoekt de voetvorm- en stand afwijkingen door middel van blauwafdrukken;

  3. Voert een zorgvuldige schoeninspectie uit waarbij o.a. wordt gelet op de pasvorm, slijtagepatronen en drukplekken;

  4. Voert periodiek een gericht voetonderzoek uit en signaleert eventuele verschillen ten opzichte van eerdere onderzoeken;

  5. Interpreteert waarnemingen en testuitslagen op de juiste wijze en overziet consequenties, bespreekt deze met de cliënt en adviseert waar nodig een andere discipline te raadplegen;

   

 • Met betrekking tot zowel de screening als het gericht voetonderzoek zijn de volgende succescriteria van toepassing:

  1. Stelt een duidelijk behandelplan op, waarin opgenomen de werkdiagnose, behandeldoel(en), -methode(s) en evaluatie en bespreekt het behandelplan met de cliënt;

  2. Noteert relevante gegevens nauwkeurig op het (digitale) voetzonderzoekformulier;

  3. Controleert nauwgezet of de potentiele risicovoet een risicovoet wordt/is;

  4. Informeert duidelijk de verantwoordelijke discipline.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze een basisvoetbehandeling uit te voeren, zodat de (pijn)klacht(en) van de cliënt zo mogelijk verholpen zijn en voorkomen worden.

 1. Signaleert risicovolle situaties, houdt rekening met de grenzen van het eigen vak, adviseert zo nodig een andere discipline te raadplegen;

 2. Houdt rekening met de omstandigheden van de cliënt, let goed op reacties en reageert alert;

 3. Kiest de juiste techniek, instrumenten, materialen en middelen voor verschillende handelingen en hanteert deze op vakkundige wijze;

 4. Knipt nagels recht en op de juiste lengte, passend bij het model van de nagel en de vorm van de teen en verzorgt de nagelomgeving;

 5. Vlakt verdikte nagels tot normale dikte af en behandelt ingroeiende nagels met het juiste instrument;

 6. Verwijdert likdoorns, eelt en harde randen bij kloven voorzichtig tot aan de gezonde huid, voorkomt wondjes;

 7. Brengt op delen van de voet waar nodig drukvermindering aan met confectiemiddelen;

 8. Constateert mogelijke schimmels en verwijst de cliënt eventueel naar de huisarts;

 9. Werkt huid en nagels egaal af, controleert nauwkeurig het resultaat van de behandeling, reinigt en desinfecteert de voeten en gebruikt zo nodig huidverzorgende middelen;

 10. Noteert relevante bijzonderheden en nieuwe afspraken etc.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze de (potentiele) risicovoet te behandelen, zodat de (pijn)klacht(en) van de cliënt verholpen en risico’s voorkomen worden.

 

 1. Inspecteert gedurende de behandeling uitgebreid de voet en het onderbeen, houdt goed in de gaten of de voet een risicovoet wordt/is;

 2. Informeert naar eventuele klachten, vraagt gericht door naar met de risicovoet samenhangende symptomen en achterhaalt de oorzaak;

 3. Weegt behandelingsmethoden zorgvuldig af, past de juiste technieken vakkundig toe met de juiste instrumenten, materialen en middelen bij bijvoorbeeld het knippen van de nagels en het verwijderen van eelt en likdoorns etc.;

 4. Noteert relevante bijzonderheden en nieuwe afspraken etc.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze drukverdelingstechnieken toe te passen zodat op de juiste delen van de voet de druk verminderd wordt.

 1. Bepaal tijdig of een drukverdelingstechniek nodig is;

 2. Legt de cliënt de werking en de voor- en nadelen van de drukverdelingstechnieken duidelijk uit en overlegt over de mogelijkheden;

 3. Kiest het meest geschikte drukverdelingsmateriaal en maakt dit nauwkeurig op maat en in de juist vorm;

 4. Brengt het drukverdelingsmateriaal nauwkeurig aan en fixeert het goed;

 5. Controleert zorgvuldig of er voldoende ruimte in de schoen is en of de druk op de locatie is verminderd, voorkomt nieuwe drukplekken en corrigeert indien nodig;

 6. Legt de cliënt duidelijk uit wanneer en op welke wijze het drukverdelingsmateriaal behandeld en verwijderd moet worden en geeft deze informatie ook schriftelijk mee;

 7. Stelt alternatieven voor als de drukplek niet verdwijnt, bijvoorbeeld een orthese;

 8. Houdt rekening met de grenzen van het eigen vak en adviseert zo nodig om een andere discipline te bezoeken, bijvoorbeeld bij contra-indicaties;

 9. Noteert relevante bijzonderheden en nieuwe afspraken etc.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze ortheses op maat te maken en aan te brengen, zodat op de juiste delen van de voet de druk verminderd wordt.

 1. Signaleert tijdig of een orthese nodig is;

 2. Legt de cliënt duidelijk de werking en de voor- en nadelen van een orthese uit en overlegt over de mogelijkheden;

 3. Kiest het juiste materiaal, houdt rekening met de specifieke eigenschappen en het doel dat met de orthese bewerkstelligd moet worden;

 4. Modelleert de orthese in de juiste vorm en op maat passend bij de specifieke voet en de klacht, voorkomt nieuwe drukplekken;

 5. Demonstreert en legt de cliënt duidelijk uit hoe de orthese aangebracht en onderhouden moet worden en geeft deze informatie ook schriftelijk mee;

 6. Controleert tijdens de volgende afspraken of de orthese nog goed aansluit en op de juiste locaties de druk is verminderd;

 7. Houdt rekening met de grenzen van het eigen vak en adviseert zo nodig om een andere (hogere) discipline te bezoeken, bijvoorbeeld bij contra-indicaties.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze nagelreparatie-, nagelprothese en nagelbeugeltechnieken toe te passen, zodat (de vormafwijking van) de nagel op de juiste wijze gecorrigeerd wordt.

 1. Signaleert tijdig of een nagelreparatie, - nagelprothese en nagelbeugeltechniek toegepast moet worden;

 2. Legt de cliënt duidelijk de werking, en de voor- en nadelen van de verschillende technieken uit en overlegt over de mogelijkheden;

 3. Bereidt de nagel zorgvuldig voor;

 4. Gebruikt geschikte technieken, instrumenten, materialen en middelen op de juiste wijze;

 5. Brengt de nagelbeugel op de juiste manier aan;

 6. Voert op vakkundige wijze nagelreparaties uit, voorkomt beschadiging van de nagelwal en het nagelbed;

 7. Controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en corrigeert waar nodig;

 8. Houdt rekening met de grenzen van het eigen vak en adviseert zo nodig om een andere discipline te bezoeken, bijvoorbeeld bij contra-indicaties;

 9. Verstrekt zowel mondelinge- alswel schriftelijke informatie aan de cliënt over hoe deze om moet gaan met de reparatie c.q. de beugel;

 10. Overlegt indien van toepassing met verantwoordelijke disciplines om nagelreparatie-, nagelprothese- en nagelbeugeltechnieken uit te voeren bij risicovoeten;

 11. Noteert relevante bijzonderheden en nieuwe afspraken etc. en rondt de administratie correct af.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze de cliënt advies en voorlichting te geven over de verzorging van de voeten en eventuele producten.

 1. Luistert goed en geeft helder en volledig antwoord op vragen van de cliënt;

 2. Informeert de cliënt duidelijk over de behandelmogelijkheden en werkzaamheden die uitgevoerd worden;

 3. Wijst cliënten met een (potentiele) risicovoet op de risico’s en informeert hen nadrukkelijk over hoe ze klachten, indicaties en contra-indicaties kunnen voorkomen;

 4. Geeft bruikbare en praktische adviezen over de verzorging van voeten en het gebruik van sokken/nylons en schoenen;

 5. Geeft heldere productinformatie, legt voor- en nadelen duidelijk uit en adviseert over het gebruik;

 6. Adviseert de cliënt tijdig en overtuigend om met andere disciplines een afspraak te maken via de huisarts.

Competentie: Ik ben in staat om op adequate wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren, zodat te allen tijde de digitale cliëntenkaart actueel en compleet is en andere disciplines volledig geïnformeerd zijn.

 1. Rapporteert relevante uitgevoerde werkzaamheden en bijzonderheden nauwkeurig op de cliëntenkaart;

 2. Meldt waar nodig aan andere disciplines relevante waarnemingen en bijzonderheden kort en bondig en formuleert indien nodig een heldere vraagstelling;

 3. Gebruikt de juiste medische termen;

 4. Vult de digitale rapportage eventueel aan met beeldmateriaal, bijvoorbeeld blauwdrukken, en eventueel foto’s;

 5. Toont handigheid in het gebruik van computerprogramma’s en indien van toepassing elektronische cliënten- en ketenzorgsystemen;

 6. Interpreteert rapportages van andere disciplines op de juiste wijze, stelt zich pro-actief op en vraagt indien nodig aanvullende informatie.

bottom of page